ОБЩИ УСЛОВИЯ
и правила за ползване на услугите, предоставяни и достъпни чрез мобилно приложение Mobzzo

Добре дошли в Mobzzo! Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните посредством мобилно приложение Mobzzo („Общите условия”) и урежда отношенията между БУЛСНАЙТ ЕООД и всеки един от крайните потребители (физически лица) на достъпните чрез Mobzzo услуги.
Преди да използвате мобилното приложение на Mobzzo като Потребител, моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване.

1. Обща Информация

„БУЛСНАЙТ ЕООД“ („БУЛСНАЙТ“), със седалище и адрес на управление Р.България, гр. София, ул. „Панорама София“ 11, регистрирано в Търговския регистър и РЮЛНЦ на Република България под ЕИК 202840891, тел. 00 359 890139493, web: www.Mobzzo.com – е дружество-разработчик, администриращо, актуализиращо и поддържащо мобилно приложение Mobzzo.
Mobzzo е мобилно приложение, което предоставя възможност на физически лица за използване на услуги по платено паркиране (заявяване, абониране, плащане и др.), предоставяни от трети лица - доставчици на услуги (дружества, местни или държани органи). Освен ако друго не е изрично посочено и съобщено на Потребителите, БУЛСНАЙТ не предоставя лично услугите, предлагани чрез мобилното приложение Mobzzo. Лицата, които предоставят услугите носят пълната отговорност за тяхното изпълнение, включително за притежаването на всякакви необходими регистрации, разрешителни и др. за извършване на услугите.
Всяко лице, което ползва предоставяните от мобилното приложение услуги по какъвто и да е начин, включително, но не само, като ги разглежда, създава профилили извършва всякакви други свързани действия,се явява „Потребител” и страна, обвързана от тези Общи условия.
Настоящите Общи условия представляват ДОГОВОР между Потребителя и БУЛСНАЙТ, с който Потребителят получава правото да използва услугите на мобилното приложение Mobzzo за лични и нетърговски цели при спазване на посочените тук условия.
Чрез достъпа (зареждането) до мобилното приложение Mobzzo и извършването на регистрация, Вие в качеството Ви на Потребител ПОТВЪРЖДАВАТЕ, че се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате в съответствие с действащото законодателство.
В случай, че не сте съгласни с което и да е от ТЯХ, не се регистрирайте за достъп до приложението на Mobzzo.

2. Достъп до мобилното приложение

Мобилното приложение е предназначено за мобилни устройства, използващи операционни системи Android и iOS и е достъпно за безплатно сваляне в онлайн магазините GooglePlay и Apple Store, както и на www.mobzzo.com

3. Употреба на мобилно приложение Mobzzo

Това приложение дава възможност на Потребителя: да направи заявление за ползване на услуга по платено паркиране в населени места, в които Mobzzo предоставя услугите си; да извърши плащане на цената на услугата платено паркиране; да завява абонамент за паркиране; да управлява периода за паркиране, като определя начало на периода, удължава го и да следи за оставащото време до края на паркирането; да проследява извършени плащания (от съхранявана история на плащанията); заплаща наложена санкция за неспазване на правилата за паркиране; да бъде повикан екип за премахване на поставена скоба.
Приложението Mobzzo  дава възможност Потребителят своевременно да получава “Push Notifications” (съобщения) за действия/заявени услуги и плащания, извършени от регистрирания профил на Потребителя, включително, но не само съобщения за изтичащо време на заявената от услуга (абонамент), при поставяне на скоба, за репатрирано МПС.
За правилна употреба и получаване на качествени услуги от Mobzzo Потребителят следва да предостави съответното разрешение при инсталиране, както и да не забранява получаване на Push Notifications (съобщения) при ползване на приложението Mobzzo.
Потребителят трябва да обърне внимание, че с натискането на бутона „Плати“от Потребителят започва да използва услугата за паркиране в същия момент. Заявената услуга се счита за изпълнена с изтичането на посочения от Потребителя период за платено паркиране и Потребителят няма да може да упражните правото си на отказ от същата.

4. Регистрация и профил

За да може да използва услугите, предлагани чрез Mobzzo, Потребителят първо трябва да направи регистрация в мобилното приложение.Потребителят може да получи достъп до услугите на приложението Mobzzo чрез профил от социалната мрежа Facebook и/или да направи нова регистрация чрез email и парола.
Всеки Потребител носи отговорност за неоторизиран достъп до своя акаунт. Пароли и друга информация за достъп и ползване на услуги в мобилното приложение, не трябва да бъдат предоставяни на трети лица.
Потребителят следва да регистрира автомобилът, за който желае да използва услугите по платено паркиране, като посочи регистрационен номер на МПС. Потребителят има право да регистрира неограничен брой МПС, като от регистрираните може да избере МПС по подразбиране.
БУЛСНАЙТ не носи отговорност при предоставяне на грешни данни относно имейл адреса от страна на Потребителя или при невъзможност на потребителя да осъществи достъп до електронната си пощенска кутия.
С регистрацията на нов потребител или с вход в приложението чрез Facebook Потребителят предоставя своето съгласие за обработване на личните му данни, както и за извършването на онлайн заявки.Данните, предоставени от всеки Потребител могат да бъдат използвани от БУЛСНАЙТ за осъществяване на контакт с него, както и за предоставяне на актуална информация.Личните данни ще се обработват при спазване на изискванията на действащото европейско и българско законодателство.
Всеки потребител си има правото да изтрие личния си профил по всяко време, включително въведените методи на разплащане, като следва инструкциите в приложението.
Потребителят има право да прекрати договора по тези Общите условия по всяко време, като изтрие Мобилното приложение на БУЛСНАЙТ от устройството си, като по този начин прекрати използването на Mobzzo и предоставяните услуги.
В случай, че Потребителят желае регистрираният от него профил да бъде заличен, то той следва да отправи изрично искане до Mobzzo чрез функционалност на сайта на приложението Mobzzo - www.mobzzo.com / или да изпрати мейл на . В случай, че Потребителят не използва регистрирания от него профил повече от 5 години, Mobzzo има право да заличи същия служебно.

5. Цени, Разходи, Плащания

За използване на приложението Mobzzo от Потребителите не се събират такси от страна на  БУЛСНАЙТ. В случай, че БУЛСНАЙТ въведе такси за използване на приложението, Потребителят ще бъде надлежно информиран за това и съответно и ще му бъде дадена възможност да продължи или да прекрати Договора и използването на мобилното приложение.
Разходите за интернет достъп не са част от услугите, предоставяни от приложението и всеки Потребител е длъжен да ги покрива за собствена сметка.
Цените на услугите по платено паркиране (вкл. цена на час/ на абонамент, видове зони, максимална продължителност на паркиране) се определят и подчиняват изцяло и само на условията, които са определени от съответните компетентни местни или държавни органи или дружества, управляващи зоните за паркиране.
Списък на населените места и/или общините, в които Mobzzo предоставя услугите си може да намерите на интернет страницата – www.mobzzo.com
Плащанията на заявените чрез Mobzzo услуги може да бъде извършено чрез SMS и/или чрез електронно заплащане чрез дебитна или кредитна карта чрез myPOS.
БУЛСНАЙТ използва трето лице за обработване на плащанията, като обработването на плащанията във връзка с използването на услугите от страна на Потребителя се регулират от условията и Правилата за поверителност на обработващите плащанията и/или на издателя на банковата карта. БУЛСНАЙТ по никакъв начин не регулира и не отговаря за таксите (в случай, че има такива), събирани за обслужване и извършване на заявените от Потребителя плащания за платено паркиране чрез SMS и/или чрез дебитна/кредитна карта, като за същите се прилагат правилата и тарифите на съответния мобилен оператор, издател на банковата карта или обработващ плащането.
БУЛСНАЙТ не носи отговорност за грешки на обработващия плащанията. Във връзка с използването на Услугите от страна на Потребителя БУЛСНАЙТ ще получи някои данни за транзакциите, които БУЛСНАЙТ може да използва само в съответствие със своята Политика за поверителност и бисквитки.

6. Авторски права

Софтуерът, осигуряващ функционирането на мобилното приложение Mobzzo, включително дизайн, код, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и всяка друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на БУЛСНАЙТ.Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на БУЛСНАЙТ.
Всяко нерегламентирано използване, възпроизвеждане, разпространение, промяна и др. на част или цялото съдържание на мобилното приложение Mobzzo е забранено, представлява нарушение и ще бъде преследвано по предвидения от закона ред.

7. Ограничаване, освобождаване от отговорност

Цялото съдържание на мобилното приложение се предоставя „такова, каквото е” без каквито и да било гаранции от какъвто и да е вид или естество, изрични или подразбиращи се, отхвърля и изключва всички други гаранции включително, но не само: наличие, точност, надеждност, навременност, пълнота, подразбиращи се гаранции, пригодност за определена цел, ненарушаване на права на интелектуална собственост или други сродни права. Отделно от горното, администраторът на мобилното приложение (Mobzzo) не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на услугите за други цели в Интернет пространството, за наличието на мобилна мрежа, за качването на материалите в сайтове, несвързани с мобилното приложение.
БУЛСНАЙТ не гарантира качеството, надеждността, сигурността или способността на третите лица, доставчици на услугите, чието използване Потребителят може да заяви чрез Mobzzo.
С ПРИЕМАНЕ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА, ЧЕ ТОЙ НОСИ РИСКА ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ, КАКТО ОСНОВНИ, ТАКА И СЪПЪТСТВАЩИ, ЗАЯВЕНИ ЧРЕЗ Mobzzo.
Мобилното приложение работи само доколкото има мрежа на използваното мобилно устройство и включен GPS. Ако Потребителят е извън мрежата, приложението няма да работи, а при липса на обхват или при непозициониране от GPS Mobzzo (БУЛСНАЙТ) не отговаря при грешка в локацията и приложимата зона за паркиране, в която се намира Потребителят.
БУЛСНАЙТ или неговите доставчици не носят отговорност за вреди (включително, но не само вреди, причинени от загуба на данни или неправомерно използване на данни, лично увреждане или имуществени вреди), свързани с или произтичащи от всякакво използване или невъзможността за използване на мобилното приложение Mobzzo, дори ако БУЛСНАЙТ или негов упълномощен представител е бил уведомен устно или писмено за възможността от настъпване на подобни вреди.
БУЛСНАЙТ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на това мобилно приложение и предлаганите чрез него услуги за паркиране, включително всякаква транзакция или взаимоотношение между Потребителя и доставчикът на конкретната заявена услуга. БУЛСНАЙТ не носи отговорност за забава или неизпълнение, намиращи си извън контрола на БУЛСНАЙТ.
Доставчиците на предложените с Mobzzo услуги отговарят за законосъобразността на своята дейност, качеството на предоставяните услуги и за притежаването на всички необходими регистрации, разрешителни, свидетелства и др. за предоставяне на услугите.

8. Режим на информация за  личните данни и съдържание, качени в приложението

Когато използва мобилното приложение Потребителят се съгласява БУЛСНАЙТ да обработва предоставените лични данни, както е посочено в Правилата за поверителност на БУЛСНАЙТ.
БУЛСНАЙТ, като администратор на мобилното приложение Mobzzo се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством попълнени заявки за регистрация, заявки за ползване на услуги и заявки за извършване на плащания. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
БУЛСНАЙТ може да предоставя събрана статистическа информация, за да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на своите партньори). С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до БУЛСНАЙТ на следния адрес или e-mail за контакти:гр. София, ул. „Панорама София“ 11,
Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване или условията за предоставяне услугите от доставчиците.

9. Връзки

БУЛСНАЙТ не се задължава да преглежда изцяло съдържанието на всички сайтове, към които има качени линкове (връзки) от мобилното приложение, и поради това не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан сайт, както и за линкове от портали. Включването на линк в съдържанието на мобилното приложение Mobzzo не означава обвързване от страна на БУЛСНАЙТ. Използването на такъв свързан уеб сайт е на собствен риск и отговорност на Потребителя.

10. Условия за ползване и модификации

БУЛСНАЙТ може по своя преценка да ревизира и изменя която и да е от разпоредбите на настоящите Общи условия, както и да променя, отменя или прекратява услуги, база данни или съдържание на мобилното приложение по всяко време, като публикува уведомление на уебсайта на приложението или като уведоми Потребителите чрез Mobzzo, или чрез електронна поща. БУЛСНАЙТ по своя преценка може също да налага ограничения на определени услуги или функции или да ограничава достъпа на Потребителите до всички услуги без предизвестие и без да носи отговорност за това.
Потребителите, които не са съгласни с промените в Общите условия, имат право да изтрият своя Профил и да преустановят използването на услугите, както и изрично за поискат заличаване на профила и предоставените от тях данни.

11. Други разпоредби

Всяка претенция, свързана с използването на мобилното приложение, се урежда съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство.
Недействителността на една или повече разпоредби на тези Условия няма да се отрази на действието на останалите разпоредби.
Настоящите Общи условия са одобрени от управителя на БУЛСНАЙТ на 11.02.2020 г.